آذربایجان 

کشورنوع ویزازمان تحویلمدارک
آذربایجانویزای تک ۲۵ فوری ۵۴،هتل،بلیت،بیمه۱ماهه و ۳ماهه تجاری و یکساله مولتیاسکن پاسپورت
ویزای عادی بین ۳ تا ۵ روز کاری و تاریخ ورود توسط سایت تعیین میشود.

روسیه

کشورنوع ویزازمان تحویلمدارک
روسیهالکترونیک سن پترزبورگ،کالینینگراد،لنینگراد،مدت اقامت ۸روز۵ روز کاریاسکن پاسپورت
عکس۳.۵*۴.۵
مشخصات فردی
اعلام نمودن مرز ورودی
روسیهتوریستی عادیتوریستی عادیحضور مسافر در ایران الزامی است
اصل پاسپورت
یک قطعه عکس ۳.۴
تسویه کامل
مشخصات فردی
بیمه
بلیت رفت و برگشت
"جهت ویزای توریستی رزرو هتل الزامی است"(ویزا طبق تاریخ بلیت صادر میشود)
فرم تعهد ویزای روسیه را از سایت پرسیا سفر بخش ویزا دریافت و تکمیل فرمایید.
مسافر باید در صورت اقامت بیشتر از ۷ روز در اداره پلیس ریجستر شود.
مبدا پرواز مسافر از تهران و مقصد مسکو باید باشد و در صورت ورود به شهر دیگری از روسیه به جز مسکو،دچار مشکل و دیپورت خواهد شد.
ویزای تجاری یکساله نیاز به آزمایش ایدز و مصاحبه دارد.
روسیهتوریستی فوری۳ روز کاریحضور مسافر در ایران الزامی است
اصل پاسپورت
یک قطعه عکس ۳.۴
تسویه کامل
مشخصات فردی
بیمه
بلیت رفت و برگشت
"جهت ویزای توریستی رزرو هتل الزامی است"(ویزا طبق تاریخ بلیت صادر میشود)
فرم تعهد ویزای روسیه را از سایت پرسیا سفر بخش ویزا دریافت و تکمیل فرمایید.
مسافر باید در صورت اقامت بیشتر از ۷ روز در اداره پلیس ریجستر شود.
مبدا پرواز مسافر از تهران و مقصد مسکو باید باشد و در صورت ورود به شهر دیگری از روسیه به جز مسکو،دچار مشکل و دیپورت خواهد شد.
ویزای تجاری یکساله نیاز به آزمایش ایدز و مصاحبه دارد.
روسیهیک ماهه تجاری عادی۱۵ روز کاریحضور مسافر در ایران الزامی است
اصل پاسپورت
یک قطعه عکس ۳.۴
تسویه کامل
مشخصات فردی
بیمه
بلیت رفت و برگشت
"جهت ویزای توریستی رزرو هتل الزامی است"(ویزا طبق تاریخ بلیت صادر میشود)
فرم تعهد ویزای روسیه را از سایت پرسیا سفر بخش ویزا دریافت و تکمیل فرمایید.
مسافر باید در صورت اقامت بیشتر از ۷ روز در اداره پلیس ریجستر شود.
مبدا پرواز مسافر از تهران و مقصد مسکو باید باشد و در صورت ورود به شهر دیگری از روسیه به جز مسکو،دچار مشکل و دیپورت خواهد شد.
ویزای تجاری یکساله نیاز به آزمایش ایدز و مصاحبه دارد.
روسیهیک ماهه تجاری فوری۸ روز کاریحضور مسافر در ایران الزامی است
اصل پاسپورت
یک قطعه عکس ۳.۴
تسویه کامل
مشخصات فردی
بیمه
بلیت رفت و برگشت
"جهت ویزای توریستی رزرو هتل الزامی است"(ویزا طبق تاریخ بلیت صادر میشود)
فرم تعهد ویزای روسیه را از سایت پرسیا سفر بخش ویزا دریافت و تکمیل فرمایید.
مسافر باید در صورت اقامت بیشتر از ۷ روز در اداره پلیس ریجستر شود.
مبدا پرواز مسافر از تهران و مقصد مسکو باید باشد و در صورت ورود به شهر دیگری از روسیه به جز مسکو،دچار مشکل و دیپورت خواهد شد.
ویزای تجاری یکساله نیاز به آزمایش ایدز و مصاحبه دارد.
روسیهسه ماهه تجاری سینگل عادی۱۵ روز کاریحضور مسافر در ایران الزامی است
اصل پاسپورت
یک قطعه عکس ۳.۴
تسویه کامل
مشخصات فردی
بیمه
بلیت رفت و برگشت
"جهت ویزای توریستی رزرو هتل الزامی است"(ویزا طبق تاریخ بلیت صادر میشود)
فرم تعهد ویزای روسیه را از سایت پرسیا سفر بخش ویزا دریافت و تکمیل فرمایید.
مسافر باید در صورت اقامت بیشتر از ۷ روز در اداره پلیس ریجستر شود.
مبدا پرواز مسافر از تهران و مقصد مسکو باید باشد و در صورت ورود به شهر دیگری از روسیه به جز مسکو،دچار مشکل و دیپورت خواهد شد.
ویزای تجاری یکساله نیاز به آزمایش ایدز و مصاحبه دارد.
روسیهسه ماهه تجاری سینگل فوری۸ روز کاریحضور مسافر در ایران الزامی است
اصل پاسپورت
یک قطعه عکس ۳.۴
تسویه کامل
مشخصات فردی
بیمه
بلیت رفت و برگشت
"جهت ویزای توریستی رزرو هتل الزامی است"(ویزا طبق تاریخ بلیت صادر میشود)
فرم تعهد ویزای روسیه را از سایت پرسیا سفر بخش ویزا دریافت و تکمیل فرمایید.
مسافر باید در صورت اقامت بیشتر از ۷ روز در اداره پلیس ریجستر شود.
مبدا پرواز مسافر از تهران و مقصد مسکو باید باشد و در صورت ورود به شهر دیگری از روسیه به جز مسکو،دچار مشکل و دیپورت خواهد شد.
ویزای تجاری یکساله نیاز به آزمایش ایدز و مصاحبه دارد.
روسیهسه ماهه تجاری دبل عادی۱۵ روز کاریحضور مسافر در ایران الزامی است
اصل پاسپورت
یک قطعه عکس ۳.۴
تسویه کامل
مشخصات فردی
بیمه
بلیت رفت و برگشت
"جهت ویزای توریستی رزرو هتل الزامی است"(ویزا طبق تاریخ بلیت صادر میشود)
فرم تعهد ویزای روسیه را از سایت پرسیا سفر بخش ویزا دریافت و تکمیل فرمایید.
مسافر باید در صورت اقامت بیشتر از ۷ روز در اداره پلیس ریجستر شود.
مبدا پرواز مسافر از تهران و مقصد مسکو باید باشد و در صورت ورود به شهر دیگری از روسیه به جز مسکو،دچار مشکل و دیپورت خواهد شد.
ویزای تجاری یکساله نیاز به آزمایش ایدز و مصاحبه دارد.
روسیهسه ماهه تجاری دبل فوری۸ روز کاریحضور مسافر در ایران الزامی است
اصل پاسپورت
یک قطعه عکس ۳.۴
تسویه کامل
مشخصات فردی
بیمه
بلیت رفت و برگشت
"جهت ویزای توریستی رزرو هتل الزامی است"(ویزا طبق تاریخ بلیت صادر میشود)
فرم تعهد ویزای روسیه را از سایت پرسیا سفر بخش ویزا دریافت و تکمیل فرمایید.
مسافر باید در صورت اقامت بیشتر از ۷ روز در اداره پلیس ریجستر شود.
مبدا پرواز مسافر از تهران و مقصد مسکو باید باشد و در صورت ورود به شهر دیگری از روسیه به جز مسکو،دچار مشکل و دیپورت خواهد شد.
ویزای تجاری یکساله نیاز به آزمایش ایدز و مصاحبه دارد.
روسیهیکساله تجاری مولتی پل عادی۲۵ روز کاریحضور مسافر در ایران الزامی است
اصل پاسپورت
یک قطعه عکس ۳.۴
تسویه کامل
مشخصات فردی
بیمه
بلیت رفت و برگشت
"جهت ویزای توریستی رزرو هتل الزامی است"(ویزا طبق تاریخ بلیت صادر میشود)
فرم تعهد ویزای روسیه را از سایت پرسیا سفر بخش ویزا دریافت و تکمیل فرمایید.
مسافر باید در صورت اقامت بیشتر از ۷ روز در اداره پلیس ریجستر شود.
مبدا پرواز مسافر از تهران و مقصد مسکو باید باشد و در صورت ورود به شهر دیگری از روسیه به جز مسکو،دچار مشکل و دیپورت خواهد شد.
ویزای تجاری یکساله نیاز به آزمایش ایدز و مصاحبه دارد.
روسیهیکساله تجاری مولتی پل فوری۸ روز کاریحضور مسافر در ایران الزامی است
اصل پاسپورت
یک قطعه عکس ۳.۴
تسویه کامل
مشخصات فردی
بیمه
بلیت رفت و برگشت
"جهت ویزای توریستی رزرو هتل الزامی است"(ویزا طبق تاریخ بلیت صادر میشود)
فرم تعهد ویزای روسیه را از سایت پرسیا سفر بخش ویزا دریافت و تکمیل فرمایید.
مسافر باید در صورت اقامت بیشتر از ۷ روز در اداره پلیس ریجستر شود.
مبدا پرواز مسافر از تهران و مقصد مسکو باید باشد و در صورت ورود به شهر دیگری از روسیه به جز مسکو،دچار مشکل و دیپورت خواهد شد.
ویزای تجاری یکساله نیاز به آزمایش ایدز و مصاحبه دارد.

بلاروس

کشورنوع ویزازمان تحویلمدارک
بلاروس۷ روزه توریستی عادی۱۰ روز کاریاصل پاسپورت+یک قطعه عکس ۳.۴+رزرو بلیط و هتل+بیمه مسافرتی+چک ۲۰میلیون ضمانت بانکی برگشت
ویزا طبق تاریخ بلیط صادر میگردد
امضای مسافر در پاسپورت الزامی است
بلاروس۱۴ روزه توریستی عادی۱۰ روز کاریاصل پاسپورت+یک قطعه عکس ۳.۴+رزرو بلیط و هتل+بیمه مسافرتی+چک ۲۰میلیون ضمانت بانکی برگشت
ویزا طبق تاریخ بلیط صادر میگردد
امضای مسافر در پاسپورت الزامی است
بلاروس۲۱ روزه توریستی عادی۱۰ روز کاریاصل پاسپورت+یک قطعه عکس ۳.۴+رزرو بلیط و هتل+بیمه مسافرتی+چک ۲۰میلیون ضمانت بانکی برگشت
ویزا طبق تاریخ بلیط صادر میگردد
امضای مسافر در پاسپورت الزامی است

قزاقستان

کشورنوع ویزازمان تحویلمدارک
قزاقستانیک ماهه توریستی عادی۲۰-۱۵روز کاریاصل پاسپورت
یک قطعه عکس ۳.۴
تکمیل فرم مربوطه
مشخصات پرواز و واچر هتل محل اقامت در قزاقستان یا آدرس کامل محل اقامت
تسویه کامل مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی ۴۸ ساعت در اداره پلیس ریجستر شود
در ویزای سه ماهه در هر بار ورود ۳۰روز اجازه اقامت دارد.
حضور مسافر در ایران الزامی است
قزاقستانیک ماهه توریستی فوری۱۵-۱۲ روز کاریاصل پاسپورت
یک قطعه عکس ۳.۴
تکمیل فرم مربوطه
مشخصات پرواز و واچر هتل محل اقامت در قزاقستان یا آدرس کامل محل اقامت
تسویه کامل مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی ۴۸ ساعت در اداره پلیس ریجستر شود
در ویزای سه ماهه در هر بار ورود ۳۰روز اجازه اقامت دارد.
حضور مسافر در ایران الزامی است
قزاقستانتجاری ۶۰ روزه اقامت۲۰-۱۵ روز کاریاصل پاسپورت
یک قطعه عکس ۳.۴
تکمیل فرم مربوطه
مشخصات پرواز و واچر هتل محل اقامت در قزاقستان یا آدرس کامل محل اقامت
تسویه کامل مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی ۴۸ ساعت در اداره پلیس ریجستر شود
در ویزای سه ماهه در هر بار ورود ۳۰روز اجازه اقامت دارد.
حضور مسافر در ایران الزامی است

قرقیزستان

کشورنوع ویزازمان تحویلمدارک
قرقیزستانیک ماهه توریستی الکترونیک۷ روز کاریویزای الکترونیک قرقیزستان کنسلی ندارد و در صورن ریجکت شدن هزینه ویزا استرداد نمیگردد.
چنانچه قصد ارسال درخواست ویزای الکترونیکی قرقیزستان را دارید باید در نظر بگیرید که با این نوع ویزا تنها از طریق مرز زمینی"آق جل" واقع در مرز میان قرقیزستان و قزاقستان و یا فرودگاه "ماناس" و "اوش" میتوان وارد این کشور شد.
پر کردن فرم اطلاعات در سایت پرسیاسفر
اصل پاسپورت+یک قطعه عکس ۳.۴+تسویه کامل+مشخصات فردی
تاریخ شروع ویزا طبق تاریخ بلیت میباشد
حضور مسافر در ایران الزامی است
قرقیزستانیک ماهه توریستی دو بار ورود الکترونیک۴-۳ روز کاریویزای الکترونیک قرقیزستان کنسلی ندارد و در صورن ریجکت شدن هزینه ویزا استرداد نمیگردد.
چنانچه قصد ارسال درخواست ویزای الکترونیکی قرقیزستان را دارید باید در نظر بگیرید که با این نوع ویزا تنها از طریق مرز زمینی"آق جل" واقع در مرز میان قرقیزستان و قزاقستان و یا فرودگاه "ماناس" و "اوش" میتوان وارد این کشور شد.
پر کردن فرم اطلاعات در سایت پرسیاسفر
اصل پاسپورت+یک قطعه عکس ۳.۴+تسویه کامل+مشخصات فردی
تاریخ شروع ویزا طبق تاریخ بلیت میباشد
حضور مسافر در ایران الزامی است
قرقیزستانیک ماهه لیبل توریستی عادی۸ روز کاریویزای الکترونیک قرقیزستان کنسلی ندارد و در صورن ریجکت شدن هزینه ویزا استرداد نمیگردد.
چنانچه قصد ارسال درخواست ویزای الکترونیکی قرقیزستان را دارید باید در نظر بگیرید که با این نوع ویزا تنها از طریق مرز زمینی"آق جل" واقع در مرز میان قرقیزستان و قزاقستان و یا فرودگاه "ماناس" و "اوش" میتوان وارد این کشور شد.
پر کردن فرم اطلاعات در سایت پرسیاسفر
اصل پاسپورت+یک قطعه عکس ۳.۴+تسویه کامل+مشخصات فردی
تاریخ شروع ویزا طبق تاریخ بلیت میباشد
حضور مسافر در ایران الزامی است
قرقیزستانیک ماهه لیبل فوری۳ روز کاریویزای الکترونیک قرقیزستان کنسلی ندارد و در صورن ریجکت شدن هزینه ویزا استرداد نمیگردد.
چنانچه قصد ارسال درخواست ویزای الکترونیکی قرقیزستان را دارید باید در نظر بگیرید که با این نوع ویزا تنها از طریق مرز زمینی"آق جل" واقع در مرز میان قرقیزستان و قزاقستان و یا فرودگاه "ماناس" و "اوش" میتوان وارد این کشور شد.
پر کردن فرم اطلاعات در سایت پرسیاسفر
اصل پاسپورت+یک قطعه عکس ۳.۴+تسویه کامل+مشخصات فردی
تاریخ شروع ویزا طبق تاریخ بلیت میباشد
حضور مسافر در ایران الزامی است
قرقیزستانسه ماهه توریستی یکبار ورود الکترونیک۴-۳ روز کاریویزای الکترونیک قرقیزستان کنسلی ندارد و در صورن ریجکت شدن هزینه ویزا استرداد نمیگردد.
چنانچه قصد ارسال درخواست ویزای الکترونیکی قرقیزستان را دارید باید در نظر بگیرید که با این نوع ویزا تنها از طریق مرز زمینی"آق جل" واقع در مرز میان قرقیزستان و قزاقستان و یا فرودگاه "ماناس" و "اوش" میتوان وارد این کشور شد.
پر کردن فرم اطلاعات در سایت پرسیاسفر
اصل پاسپورت+یک قطعه عکس ۳.۴+تسویه کامل+مشخصات فردی
تاریخ شروع ویزا طبق تاریخ بلیت میباشد
حضور مسافر در ایران الزامی است
قرقیزستانسه ماهه مولتی الکترونیک۴-۳ روز کاریویزای الکترونیک قرقیزستان کنسلی ندارد و در صورن ریجکت شدن هزینه ویزا استرداد نمیگردد.
چنانچه قصد ارسال درخواست ویزای الکترونیکی قرقیزستان را دارید باید در نظر بگیرید که با این نوع ویزا تنها از طریق مرز زمینی"آق جل" واقع در مرز میان قرقیزستان و قزاقستان و یا فرودگاه "ماناس" و "اوش" میتوان وارد این کشور شد.
پر کردن فرم اطلاعات در سایت پرسیاسفر
اصل پاسپورت+یک قطعه عکس ۳.۴+تسویه کامل+مشخصات فردی
تاریخ شروع ویزا طبق تاریخ بلیت میباشد
حضور مسافر در ایران الزامی است


هند

کشورنوع ویزازمان تحویلمدارک
هندیک ماهه توریستی الکترونیک۵-۳روز کاریویزای الکترونیکی هند کنسلی ندارد و در صورت ریجکت شدن هزینه ویزا استرداد نمیگردد.
اسکن پاسپورت و اسکن عکس۵.۵،اسکن پاس،اسکن عکس،فرم اطلاعات هند،در صورت داشتن ویزای قبلی هند،اسکن آخرین ویزا ارسال شود. اشخاصی که میخواهند برای شرکت در کنفرانس به هند سفر کنند باید ویزای کنفرانس بگیرند.
هندیک ساله مولتی توریستی
۹۰روز اقامت الکترونیک
بدون مصاحبه سه بار ورود
۵-۳روز کاریویزای الکترونیکی هند کنسلی ندارد و در صورت ریجکت شدن هزینه ویزا استرداد نمیگردد.
اسکن پاسپورت و اسکن عکس۵.۵،اسکن پاس،اسکن عکس،فرم اطلاعات هند،در صورت داشتن ویزای قبلی هند،اسکن آخرین ویزا ارسال شود. اشخاصی که میخواهند برای شرکت در کنفرانس به هند سفر کنند باید ویزای کنفرانس بگیرند.
هندپنج ساله الکترونیک سالی سه بار ورود۵روز کاریویزای الکترونیکی هند کنسلی ندارد و در صورت ریجکت شدن هزینه ویزا استرداد نمیگردد.
اسکن پاسپورت و اسکن عکس۵.۵،اسکن پاس،اسکن عکس،فرم اطلاعات هند،در صورت داشتن ویزای قبلی هند،اسکن آخرین ویزا ارسال شود. اشخاصی که میخواهند برای شرکت در کنفرانس به هند سفر کنند باید ویزای کنفرانس بگیرند.
هندهند کنفرانس۵روز کاریویزای الکترونیکی هند کنسلی ندارد و در صورت ریجکت شدن هزینه ویزا استرداد نمیگردد.
اسکن پاسپورت و اسکن عکس۵.۵،اسکن پاس،اسکن عکس،فرم اطلاعات هند،در صورت داشتن ویزای قبلی هند،اسکن آخرین ویزا ارسال شود. اشخاصی که میخواهند برای شرکت در کنفرانس به هند سفر کنند باید ویزای کنفرانس بگیرند.
هندهند تجاری یک ساله۵روز کاریویزای الکترونیکی هند کنسلی ندارد و در صورت ریجکت شدن هزینه ویزا استرداد نمیگردد.
اسکن پاسپورت و اسکن عکس۵.۵،اسکن پاس،اسکن عکس،فرم اطلاعات هند،در صورت داشتن ویزای قبلی هند،اسکن آخرین ویزا ارسال شود. اشخاصی که میخواهند برای شرکت در کنفرانس به هند سفر کنند باید ویزای کنفرانس بگیرند.
هندتوریستی ۳۰ روزه لیبل۸روز کاریاصل پاسپورت+کپی از تمام صفحات شناسنامه(حتی صفحات سفید)+رزرو بلیت رفت و برگشت+اصل پاسپورت های قدیمی(خصوصا اگر ویزای هند قبلی دارد) ۲قطعه عکس۵.۵ رنگی زمینه سفید جدید پر کردن فرم اطلاعات در سایت پرسیا سفر
حضور مسافر جهت انگشت نگاری الزامی است(برای ویزای لیبل داخل پاس)

چین

کشورنوع ویزازمان تحویلمدارک
چینتوریستی گروهی عادی۱۲روز کاریاصل پاسپورت(داشتن سه صفحه خالی الزامی است) رزرو بلیط+بیمه+حتما دو قطعه عکس رنگی ۶.۴(مطابق پاسپورت)+مشخصات کامل فردی(آدرس منزل و محل کار با شماره ثابت و همراه)(ذکر کد پستی الزامی است)+تمکن مالی به انگلیسی(۳۰روز اقامت=۳۴میلیون تومان و ۱۵ روز اقامت=۲۸میلیون تومان)با مهر برجسته و اصل امضای متصدی بانک(آدرس و تلفن بانک الزامی است)
فرم اطلاعات مسافر موجود در سایت پرسیاسفر+تسویه کامل جهت ویزای ۶ماهه باید ۴ویزای قبلی و برای ویزای یک ساله حداقل ۵ویزای تجاری قبلی در پاسپورت باشد.ویزای گروهی حداقل ۵نفر میباشد. مسیولیت صدور بلیط و رزرو هتل و ... قبل از صدور ویزا بعهده مسافر میباشد و این آژانس هیچگونه مسیولیتی ندارد. اگر لیبل هر ویزای قبلی از پاسپورت جدا شده باشد مسافر Black Listخواهد شد.حضور مسافر در ایران الزامی است و در صورت نیاز مصاحبه در سفارت تشریف بیاورند.
چینتوریستی گروهی فوری۱۰روز کاریاصل پاسپورت(داشتن سه صفحه خالی الزامی است) رزرو بلیط+بیمه+حتما دو قطعه عکس رنگی ۶.۴(مطابق پاسپورت)+مشخصات کامل فردی(آدرس منزل و محل کار با شماره ثابت و همراه)(ذکر کد پستی الزامی است)+تمکن مالی به انگلیسی(۳۰روز اقامت=۳۴میلیون تومان و ۱۵ روز اقامت=۲۸میلیون تومان)با مهر برجسته و اصل امضای متصدی بانک(آدرس و تلفن بانک الزامی است)
فرم اطلاعات مسافر موجود در سایت پرسیاسفر+تسویه کامل جهت ویزای ۶ماهه باید ۴ویزای قبلی و برای ویزای یک ساله حداقل ۵ویزای تجاری قبلی در پاسپورت باشد.ویزای گروهی حداقل ۵نفر میباشد. مسیولیت صدور بلیط و رزرو هتل و ... قبل از صدور ویزا بعهده مسافر میباشد و این آژانس هیچگونه مسیولیتی ندارد. اگر لیبل هر ویزای قبلی از پاسپورت جدا شده باشد مسافر Black Listخواهد شد.حضور مسافر در ایران الزامی است و در صورت نیاز مصاحبه در سفارت تشریف بیاورند.
چینتوریستی انفرادی عادی۱۰روز کاریاصل پاسپورت(داشتن سه صفحه خالی الزامی است) رزرو بلیط+بیمه+حتما دو قطعه عکس رنگی ۶.۴(مطابق پاسپورت)+مشخصات کامل فردی(آدرس منزل و محل کار با شماره ثابت و همراه)(ذکر کد پستی الزامی است)+تمکن مالی به انگلیسی(۳۰روز اقامت=۳۴میلیون تومان و ۱۵ روز اقامت=۲۸میلیون تومان)با مهر برجسته و اصل امضای متصدی بانک(آدرس و تلفن بانک الزامی است)
فرم اطلاعات مسافر موجود در سایت پرسیاسفر+تسویه کامل جهت ویزای ۶ماهه باید ۴ویزای قبلی و برای ویزای یک ساله حداقل ۵ویزای تجاری قبلی در پاسپورت باشد.ویزای گروهی حداقل ۵نفر میباشد. مسیولیت صدور بلیط و رزرو هتل و ... قبل از صدور ویزا بعهده مسافر میباشد و این آژانس هیچگونه مسیولیتی ندارد. اگر لیبل هر ویزای قبلی از پاسپورت جدا شده باشد مسافر Black Listخواهد شد.حضور مسافر در ایران الزامی است و در صورت نیاز مصاحبه در سفارت تشریف بیاورند.
چینتوریستی انفرادی فوری۶روز کاریاصل پاسپورت(داشتن سه صفحه خالی الزامی است) رزرو بلیط+بیمه+حتما دو قطعه عکس رنگی ۶.۴(مطابق پاسپورت)+مشخصات کامل فردی(آدرس منزل و محل کار با شماره ثابت و همراه)(ذکر کد پستی الزامی است)+تمکن مالی به انگلیسی(۳۰روز اقامت=۳۴میلیون تومان و ۱۵ روز اقامت=۲۸میلیون تومان)با مهر برجسته و اصل امضای متصدی بانک(آدرس و تلفن بانک الزامی است)
فرم اطلاعات مسافر موجود در سایت پرسیاسفر+تسویه کامل جهت ویزای ۶ماهه باید ۴ویزای قبلی و برای ویزای یک ساله حداقل ۵ویزای تجاری قبلی در پاسپورت باشد.ویزای گروهی حداقل ۵نفر میباشد. مسیولیت صدور بلیط و رزرو هتل و ... قبل از صدور ویزا بعهده مسافر میباشد و این آژانس هیچگونه مسیولیتی ندارد. اگر لیبل هر ویزای قبلی از پاسپورت جدا شده باشد مسافر Black Listخواهد شد.حضور مسافر در ایران الزامی است و در صورت نیاز مصاحبه در سفارت تشریف بیاورند.
چینیک ماهه تجاری۱۰روز کاریاصل پاسپورت(داشتن سه صفحه خالی الزامی است) رزرو بلیط+بیمه+حتما دو قطعه عکس رنگی ۶.۴(مطابق پاسپورت)+مشخصات کامل فردی(آدرس منزل و محل کار با شماره ثابت و همراه)(ذکر کد پستی الزامی است)+تمکن مالی به انگلیسی(۳۰روز اقامت=۳۴میلیون تومان و ۱۵ روز اقامت=۲۸میلیون تومان)با مهر برجسته و اصل امضای متصدی بانک(آدرس و تلفن بانک الزامی است)
فرم اطلاعات مسافر موجود در سایت پرسیاسفر+تسویه کامل جهت ویزای ۶ماهه باید ۴ویزای قبلی و برای ویزای یک ساله حداقل ۵ویزای تجاری قبلی در پاسپورت باشد.ویزای گروهی حداقل ۵نفر میباشد. مسیولیت صدور بلیط و رزرو هتل و ... قبل از صدور ویزا بعهده مسافر میباشد و این آژانس هیچگونه مسیولیتی ندارد. اگر لیبل هر ویزای قبلی از پاسپورت جدا شده باشد مسافر Black Listخواهد شد.حضور مسافر در ایران الزامی است و در صورت نیاز مصاحبه در سفارت تشریف بیاورند.
چینسه ماهه دبل۱۰روز کاریاصل پاسپورت(داشتن سه صفحه خالی الزامی است) رزرو بلیط+بیمه+حتما دو قطعه عکس رنگی ۶.۴(مطابق پاسپورت)+مشخصات کامل فردی(آدرس منزل و محل کار با شماره ثابت و همراه)(ذکر کد پستی الزامی است)+تمکن مالی به انگلیسی(۳۰روز اقامت=۳۴میلیون تومان و ۱۵ روز اقامت=۲۸میلیون تومان)با مهر برجسته و اصل امضای متصدی بانک(آدرس و تلفن بانک الزامی است)
فرم اطلاعات مسافر موجود در سایت پرسیاسفر+تسویه کامل جهت ویزای ۶ماهه باید ۴ویزای قبلی و برای ویزای یک ساله حداقل ۵ویزای تجاری قبلی در پاسپورت باشد.ویزای گروهی حداقل ۵نفر میباشد. مسیولیت صدور بلیط و رزرو هتل و ... قبل از صدور ویزا بعهده مسافر میباشد و این آژانس هیچگونه مسیولیتی ندارد. اگر لیبل هر ویزای قبلی از پاسپورت جدا شده باشد مسافر Black Listخواهد شد.حضور مسافر در ایران الزامی است و در صورت نیاز مصاحبه در سفارت تشریف بیاورند.
چینسه ماهه سینگل ۶۰ روز اقامت۱۲روز کاریاصل پاسپورت(داشتن سه صفحه خالی الزامی است) رزرو بلیط+بیمه+حتما دو قطعه عکس رنگی ۶.۴(مطابق پاسپورت)+مشخصات کامل فردی(آدرس منزل و محل کار با شماره ثابت و همراه)(ذکر کد پستی الزامی است)+تمکن مالی به انگلیسی(۳۰روز اقامت=۳۴میلیون تومان و ۱۵ روز اقامت=۲۸میلیون تومان)با مهر برجسته و اصل امضای متصدی بانک(آدرس و تلفن بانک الزامی است)
فرم اطلاعات مسافر موجود در سایت پرسیاسفر+تسویه کامل جهت ویزای ۶ماهه باید ۴ویزای قبلی و برای ویزای یک ساله حداقل ۵ویزای تجاری قبلی در پاسپورت باشد.ویزای گروهی حداقل ۵نفر میباشد. مسیولیت صدور بلیط و رزرو هتل و ... قبل از صدور ویزا بعهده مسافر میباشد و این آژانس هیچگونه مسیولیتی ندارد. اگر لیبل هر ویزای قبلی از پاسپورت جدا شده باشد مسافر Black Listخواهد شد.حضور مسافر در ایران الزامی است و در صورت نیاز مصاحبه در سفارت تشریف بیاورند.
چین۶ماهه مولتی۱۲روز کاریاصل پاسپورت(داشتن سه صفحه خالی الزامی است) رزرو بلیط+بیمه+حتما دو قطعه عکس رنگی ۶.۴(مطابق پاسپورت)+مشخصات کامل فردی(آدرس منزل و محل کار با شماره ثابت و همراه)(ذکر کد پستی الزامی است)+تمکن مالی به انگلیسی(۳۰روز اقامت=۳۴میلیون تومان و ۱۵ روز اقامت=۲۸میلیون تومان)با مهر برجسته و اصل امضای متصدی بانک(آدرس و تلفن بانک الزامی است)
فرم اطلاعات مسافر موجود در سایت پرسیاسفر+تسویه کامل جهت ویزای ۶ماهه باید ۴ویزای قبلی و برای ویزای یک ساله حداقل ۵ویزای تجاری قبلی در پاسپورت باشد.ویزای گروهی حداقل ۵نفر میباشد. مسیولیت صدور بلیط و رزرو هتل و ... قبل از صدور ویزا بعهده مسافر میباشد و این آژانس هیچگونه مسیولیتی ندارد. اگر لیبل هر ویزای قبلی از پاسپورت جدا شده باشد مسافر Black Listخواهد شد.حضور مسافر در ایران الزامی است و در صورت نیاز مصاحبه در سفارت تشریف بیاورند.
چینیکساله مولتی ۳۰روز اقامت۵روز کاریاصل پاسپورت(داشتن سه صفحه خالی الزامی است) رزرو بلیط+بیمه+حتما دو قطعه عکس رنگی ۶.۴(مطابق پاسپورت)+مشخصات کامل فردی(آدرس منزل و محل کار با شماره ثابت و همراه)(ذکر کد پستی الزامی است)+تمکن مالی به انگلیسی(۳۰روز اقامت=۳۴میلیون تومان و ۱۵ روز اقامت=۲۸میلیون تومان)با مهر برجسته و اصل امضای متصدی بانک(آدرس و تلفن بانک الزامی است)
فرم اطلاعات مسافر موجود در سایت پرسیاسفر+تسویه کامل جهت ویزای ۶ماهه باید ۴ویزای قبلی و برای ویزای یک ساله حداقل ۵ویزای تجاری قبلی در پاسپورت باشد.ویزای گروهی حداقل ۵نفر میباشد. مسیولیت صدور بلیط و رزرو هتل و ... قبل از صدور ویزا بعهده مسافر میباشد و این آژانس هیچگونه مسیولیتی ندارد. اگر لیبل هر ویزای قبلی از پاسپورت جدا شده باشد مسافر Black Listخواهد شد.حضور مسافر در ایران الزامی است و در صورت نیاز مصاحبه در سفارت تشریف بیاورند.

تاجیکستان

کشورنوع ویزازمان تحویلمدارک
تاجیکستانوقت سفارت جهت ویزا۲روز کاریاصل پاسپورت+دو قطعه عکس+مشخصات فردی+تاریخ شروع ویزا(تاریخ سفر)+تسویه کامل+رزرو هتل در تاجیکستان
دانشجویی:اسکن کارت دانشجویی+اسکن قرارداد با دانشگاه مربوطه تجاری:اصل قرارداد با شرکت مربوطه در تاجیکستان
در صورت ریجکت شدن از طرف سفارت تاجیکستان هزینه استرداد نخواهد شد
((الکترونیک ویزا بدون مصاحبه و انگشت نگاری انجام میشود))

دبی

کشورنوع ویزازمان تحویلمدارک
دبی۱۴روز عادی۵روز کاریاسکن رنگی پاسپورت+اسکن صفحه اول شناسنامه+چک ضمانت+تسویه کامل مبنای محاسبه روز کاری جهت اقدام ویزا،از روز بعد دریافت مدارک خواهد بود.ویزای یک ماه غیر قابل تمدید است. تاریخ ورود مسافر به دبی باید در درخواست ذکر گردد. اخیرا ویزاهایی که صادر میشوند و مسافر به هر دلیل از آنها استفاده نمیکند،پس از اتمام اعتبار ویزا به صورت خودکار کنسل و باطل نمیگردد و باعث سابقه منفی برای مسافر میشود.لذا درصورتیکه مسافر به ویزای جدید نیاز داشته باشد باید ویزای استفاده نشده قبلی توسط شرکت صادر کننده ویزا در دبی با پرداخت هزینه مربوطه کنسل گردد و سپس ویزای جدید اقدام شود.با توجه به این مسیله ممکن است ویزای جدید صادر نشده و یا ریجکت گردد.
اگر مسافری ویزای قبلی گرفته و استفاده نکرده است اطلاع داده شود.
دبی۱۴روز عادی(اتباع افغان)۲روز کاریاسکن رنگی پاسپورت+اسکن صفحه اول شناسنامه+چک ضمانت+تسویه کامل مبنای محاسبه روز کاری جهت اقدام ویزا،از روز بعد دریافت مدارک خواهد بود.ویزای یک ماه غیر قابل تمدید است. تاریخ ورود مسافر به دبی باید در درخواست ذکر گردد. اخیرا ویزاهایی که صادر میشوند و مسافر به هر دلیل از آنها استفاده نمیکند،پس از اتمام اعتبار ویزا به صورت خودکار کنسل و باطل نمیگردد و باعث سابقه منفی برای مسافر میشود.لذا درصورتیکه مسافر به ویزای جدید نیاز داشته باشد باید ویزای استفاده نشده قبلی توسط شرکت صادر کننده ویزا در دبی با پرداخت هزینه مربوطه کنسل گردد و سپس ویزای جدید اقدام شود.با توجه به این مسیله ممکن است ویزای جدید صادر نشده و یا ریجکت گردد.
اگر مسافری ویزای قبلی گرفته و استفاده نکرده است اطلاع داده شود.
دبی۱۴روز فوری(سرویس)۵روز کاریاسکن رنگی پاسپورت+اسکن صفحه اول شناسنامه+چک ضمانت+تسویه کامل مبنای محاسبه روز کاری جهت اقدام ویزا،از روز بعد دریافت مدارک خواهد بود.ویزای یک ماه غیر قابل تمدید است. تاریخ ورود مسافر به دبی باید در درخواست ذکر گردد. اخیرا ویزاهایی که صادر میشوند و مسافر به هر دلیل از آنها استفاده نمیکند،پس از اتمام اعتبار ویزا به صورت خودکار کنسل و باطل نمیگردد و باعث سابقه منفی برای مسافر میشود.لذا درصورتیکه مسافر به ویزای جدید نیاز داشته باشد باید ویزای استفاده نشده قبلی توسط شرکت صادر کننده ویزا در دبی با پرداخت هزینه مربوطه کنسل گردد و سپس ویزای جدید اقدام شود.با توجه به این مسیله ممکن است ویزای جدید صادر نشده و یا ریجکت گردد.
اگر مسافری ویزای قبلی گرفته و استفاده نکرده است اطلاع داده شود.
دبییک ماهه عادی۵روز کاریاسکن رنگی پاسپورت+اسکن صفحه اول شناسنامه+چک ضمانت+تسویه کامل مبنای محاسبه روز کاری جهت اقدام ویزا،از روز بعد دریافت مدارک خواهد بود.ویزای یک ماه غیر قابل تمدید است. تاریخ ورود مسافر به دبی باید در درخواست ذکر گردد. اخیرا ویزاهایی که صادر میشوند و مسافر به هر دلیل از آنها استفاده نمیکند،پس از اتمام اعتبار ویزا به صورت خودکار کنسل و باطل نمیگردد و باعث سابقه منفی برای مسافر میشود.لذا درصورتیکه مسافر به ویزای جدید نیاز داشته باشد باید ویزای استفاده نشده قبلی توسط شرکت صادر کننده ویزا در دبی با پرداخت هزینه مربوطه کنسل گردد و سپس ویزای جدید اقدام شود.با توجه به این مسیله ممکن است ویزای جدید صادر نشده و یا ریجکت گردد.
اگر مسافری ویزای قبلی گرفته و استفاده نکرده است اطلاع داده شود.
دبیسه ماهه سینگل۵روز کاریاسکن رنگی پاسپورت+اسکن صفحه اول شناسنامه+چک ضمانت+تسویه کامل مبنای محاسبه روز کاری جهت اقدام ویزا،از روز بعد دریافت مدارک خواهد بود.ویزای یک ماه غیر قابل تمدید است. تاریخ ورود مسافر به دبی باید در درخواست ذکر گردد. اخیرا ویزاهایی که صادر میشوند و مسافر به هر دلیل از آنها استفاده نمیکند،پس از اتمام اعتبار ویزا به صورت خودکار کنسل و باطل نمیگردد و باعث سابقه منفی برای مسافر میشود.لذا درصورتیکه مسافر به ویزای جدید نیاز داشته باشد باید ویزای استفاده نشده قبلی توسط شرکت صادر کننده ویزا در دبی با پرداخت هزینه مربوطه کنسل گردد و سپس ویزای جدید اقدام شود.با توجه به این مسیله ممکن است ویزای جدید صادر نشده و یا ریجکت گردد.
اگر مسافری ویزای قبلی گرفته و استفاده نکرده است اطلاع داده شود.
دبیسه ماهه مولتی۵روز کاریاسکن رنگی پاسپورت+اسکن صفحه اول شناسنامه+چک ضمانت+تسویه کامل مبنای محاسبه روز کاری جهت اقدام ویزا،از روز بعد دریافت مدارک خواهد بود.ویزای یک ماه غیر قابل تمدید است. تاریخ ورود مسافر به دبی باید در درخواست ذکر گردد. اخیرا ویزاهایی که صادر میشوند و مسافر به هر دلیل از آنها استفاده نمیکند،پس از اتمام اعتبار ویزا به صورت خودکار کنسل و باطل نمیگردد و باعث سابقه منفی برای مسافر میشود.لذا درصورتیکه مسافر به ویزای جدید نیاز داشته باشد باید ویزای استفاده نشده قبلی توسط شرکت صادر کننده ویزا در دبی با پرداخت هزینه مربوطه کنسل گردد و سپس ویزای جدید اقدام شود.با توجه به این مسیله ممکن است ویزای جدید صادر نشده و یا ریجکت گردد.
اگر مسافری ویزای قبلی گرفته و استفاده نکرده است اطلاع داده شود.

عمان

کشورنوع ویزازمان تحویلمدارک
عمان۱۰روز اقامت توریستی الکترونیک۳-۲روز کاریاسکن پاسپورت و اسکن عکس
عمان۱ماهه توریستی الکترونیک۳-۲روز کاریاسکن پاسپورت و اسکن عکس
عمانیکساله مولتی تجاری الکترونیک۱۰-۷روز کاریاسکن پاسپورت و اسکن عکس

تایلند

کشورنوع ویزازمان تحویلمدارک
تایلندعادی سینگل۵-۳روز کاریاصل پاسپورت+یک قطعه عکس تمام رخ رنگی۳.۴ جدید حداقل ۵ماه+کپی شناسنامه+کپی کارت ملی+مشخصات فردی+شغل و سمت شغلی جدید+آدرس ایمیل مسافر+پرینت مانده حساب حداقل ۱۵میلیون+رزرو هتل+بلیت+تسویه کامل حضور مسافر در ایران الزامی است در صورت عدم صدور ویزا+هزینه پرداخت شده،توسط سفارت مسترد نخواهد شد.
تایلند۶ماهه مولتی۵-۳روز کاریاصل پاسپورت+یک قطعه عکس تمام رخ رنگی۳.۴ جدید حداقل ۵ماه+کپی شناسنامه+کپی کارت ملی+مشخصات فردی+شغل و سمت شغلی جدید+آدرس ایمیل مسافر+پرینت مانده حساب حداقل ۱۵میلیون+رزرو هتل+بلیت+تسویه کامل حضور مسافر در ایران الزامی است در صورت عدم صدور ویزا+هزینه پرداخت شده،توسط سفارت مسترد نخواهد شد.

اندونزی

کشورنوع ویزازمان تحویلمدارک
اندونزیتوریستی عادی ۱۰الی ۱۴ روز اقامت۱۰روز کارییک قطعه عکس۶.۴-تمکن مالی حداقل۱۰میلیون تومان صورت وضعیت شغلی-فرم مشخصات فردی در مورد یکبار ورود تصمیم با اداره مهاجرت هنگ کنگ میباشد
اندونزیتوریستی ۱۰الی ۱۴ روز اقامت۵روز کارییک قطعه عکس۶.۴-تمکن مالی حداقل۱۰میلیون تومان صورت وضعیت شغلی-فرم مشخصات فردی در مورد یکبار ورود تصمیم با اداره مهاجرت هنگ کنگ میباشد

ازبکستان

کشورنوع ویزازمان تحویلمدارک
ازبکستان۳۰ روزه توریستی عادی(الکترونیک)۵روز کاریاسکن پاسپورت + اسکن عکس۳.۴+تسویه کامل ۳ ماه اعتبار ویزا ۳۰ روز اقامت
ازبکستان۳۰ روزه توریستی عادی(لیبل)۵تا۷ روز کاریاسکن پاسپورت + اسکن عکس۳.۴+تسویه کامل ۳ ماه اعتبار ویزا ۳۰ روز اقامت
ازبکستان۳۰ روزه توریستی ۲بار ورود الکترونیک۵ روز کاریاسکن پاسپورت + اسکن عکس۳.۴+تسویه کامل ۳ ماه اعتبار ویزا ۳۰ روز اقامت
ازبکستان۱ماهه مولتی الکترونیک۵ روز کاریاسکن پاسپورت + اسکن عکس۳.۴+تسویه کامل ۳ ماه اعتبار ویزا ۳۰ روز اقامت
ازبکستان۱ماهه تجاری۱۵ روز کاریاسکن پاسپورت + اسکن عکس۳.۴+تسویه کامل ۳ ماه اعتبار ویزا ۳۰ روز اقامت

کامبوج

کشورنوع ویزازمان تحویلمدارک
کامبوجسه ماهه توریستی ۳۰ روز اقامت الکترونیک۳روز کاریاسکن صفحه اول پاسپورت+اسکن عکس پرسنلی اعلام نام فرودگاه یا مرز زمینی جهت ورود به کامبوج الزامی است شماره تماس +آدرس منزل+تاریخ رفت+محل اقامت در کامبوج

ویتنام

کشورنوع ویزازمان تحویلمدارک
ویتنامتوریستی عادی۲۵-۲۰روز کاریاصل پاسپورت+۲قطعه عکس۳.۴+رزرو بلیت و هتل+کپی شناسنامه صفحه ۱ و ۲ و کارت ملی+مشخصات فردی
تمکن بالای ۲۰ میلیون به لاتین یا گواهی اشتغال به کار لاتین- توریستی شروع ویزا طبق تاریخ بلیت میباشد
اقامت طبق بلیت و واچر میباشد.

ایران

کشورنوع ویزازمان تحویلمدارک
ایراندعوت نامه یک ماهه توریستی۱۰روز کاریاسکن رنگی پاسپورت و عکس مهمان+اسکن شناسنامه و کارت ملی میزبان+فرم اطلاعات مسافر موجود در سایت+تسویه کامل-در صورت ریجکت شدن هزینه استرداد نمیشود

فلیپین

کشورنوع ویزازمان تحویلمدارک
فلیپینتوریستی عادی ۳ماه اعتبار دو هفته اقامت۱۰-۸روز کاریاصل پاسپورت+۱قطعه عکس۳.۴+رزرو بلیت و هتل(با مصاحبه)-تمکن بالای لاتین+کپی شناسنامه صفحه ۱و۲ و کارت ملی+مشخصات فردی-گواهی اشتغال به کار به لاتین یا کارت ویزیت شرکت
فرم تاییدیه امضا شده توسط دفترخانه

سنگاپور

کشورنوع ویزازمان تحویلمدارک
سنگاپوردو ماهه توریستی دبل عادی۱۵روز کاریاسکن رنگی عکس(نمونه پاسپورت نباشد) و پاسپورت با فرمت JPG در یک فایل برای هر مسافر جداگانه+واچر هتل حقیقی و رزرو بلیت+تسویه کامل(دو بار ورود یعنی در هر بار ورود ۱۴روز اقامت)صدور ویزای دبل منوط به تشخیص اداره Immigration سنگاپور خواهد بود.

عراق

کشورنوع ویزازمان تحویلمدارک
عراقیک ماهه توریستی۴روز کاریاسکن پاسپورت+ دو قطعه عکس ۳.۴+تسویه کامل
حضور مسافر در ایران الزامی است

قطر

کشورنوع ویزازمان تحویلمدارک
قطر۳۰ روز اقامت الکترونیک۵-۴روز کاریاسکن پاسپورت و اسکن عکس+ضمانت بانکی بابت بازگشت و حسن انجام سفر مبلغ ۲۰میلیون تومان
رزرو هتل حداقل ۱ شب توسط آژانس الزامی است.

هنگ کنگ

کشورنوع ویزازمان تحویلمدارک
هنگ کنگتوریستی ۲ بار ورود۸۰-۷۰روز کارییک قطعه عکس۶.۴-تمکن مالی حداقل۱۰میلیون تومان صورت وضعیت شغلی-فرم مشخصات فردی در مورد یکبار ورود تصمیم با اداره مهاجرت هنگ کنگ میباشد.
هنگ کنگتوریستی۲ بار ورود۵۰-۴۵روز کارییک قطعه عکس۶.۴-تمکن مالی حداقل۱۰میلیون تومان صورت وضعیت شغلی-فرم مشخصات فردی در مورد یکبار ورود تصمیم با اداره مهاجرت هنگ کنگ میباشد.

ارسال نظر

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. همه فیلدها لازم هستند.