پونته وچیو

تور زمستان ۹۸ ایتالیا (۴ شب میلان -۸ بهمن)

  مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با ۳ماه اعتبار از اتمام ویزا دو قطعه عکس ۳*۴ اصل شناسنامه اصل مدارک شغلی گواهی اشتغال به تحصیل برای دانش آموزان و دانشجویان اصل سند مالکیت بنام مسافر گواهی تمکن(حداقل ۵۰ میلیون تومان برای هر نفر) به زبان انگلیسی گردش ۳ ماهه به زبان انگلیسی با مهر […]

ادامه مطلب

barcelona

تور زمستان ۹۸ ایتالیا- اسپانیا(۷ روز – ۱۴ اسفند)

مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با ۳ماه اعتبار از اتمام ویزا دو قطعه عکس ۳*۴ اصل شناسنامه اصل مدارک شغلی گواهی اشتغال به تحصیل برای دانش آموزان و دانشجویان اصل سند مالکیت بنام مسافر گواهی تمکن(حداقل ۵۰ میلیون تومان برای هر نفر) به زبان انگلیسی گردش ۳ ماهه به زبان انگلیسی با مهر شعبه […]

ادامه مطلب

barcelona

تور زمستان ۹۸ ایتالیا- اسپانیا(۷ روز – ۱۶ بهمن)

  مدارک مورد نیاز: اصل گذرنامه با ۳ماه اعتبار از اتمام ویزا دو قطعه عکس ۳*۴ اصل شناسنامه اصل مدارک شغلی گواهی اشتغال به تحصیل برای دانش آموزان و دانشجویان اصل سند مالکیت بنام مسافر گواهی تمکن(حد اقل ۵۰ میلیون تومان برای هر نفر) به زبان انگلیسی گردش ۳ ماهه به زبان انگلیسی با مهر […]

ادامه مطلب

paris

تور زمستان ۹۸ ایتالیا – فرانسه (۸ روز- ۲۰ دیماه )

مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با ۳ماه اعتبار از اتمام ویزا دو قطعه عکس ۳*۴ اصل شناسنامه اصل مدارک شغلی گواهی اشتغال به تحصیل برای دانش آموزان و دانشجویان اصل سند مالکیت بنام مسافر گواهی تمکن(حداقل ۵۰ میلیون تومان برای هر نفر) به زبان انگلیسی گردش ۳ ماهه به زبان انگلیسی با مهر شعبه […]

ادامه مطلب

پونته وچیو

تور زمستان ۹۸ ایتالیا (۴ شب میلان- ۲ اسفند)

  مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با ۳ماه اعتبار از اتمام ویزا دو قطعه عکس ۳*۴ اصل شناسنامه اصل مدارک شغلی گواهی اشتغال به تحصیل برای دانش آموزان و دانشجویان اصل سند مالکیت بنام مسافر گواهی تمکن(حداقل ۵۰ میلیون تومان برای هر نفر) به زبان انگلیسی گردش ۳ ماهه به زبان انگلیسی با مهر […]

ادامه مطلب

paris

تور زمستان ۹۸ ایتالیا-فرانسه (۸ روز- ۴ بهمن)

مدارک مورد نیاز: اصل گذرنامه با ۳ماه اعتبار از اتمام ویزا دو قطعه عکس ۳*۴ اصل شناسنامه اصل مدارک شغلی گواهی اشتغال به تحصیل برای دانش آموزان و دانشجویان اصل سند مالکیت بنام مسافر گواهی تمکن(حد اقل ۵۰ میلیون تومان برای هر نفر) به زبان انگلیسی گردش ۳ ماهه به زبان انگلیسی با مهر شعبه […]

ادامه مطلب

MILAN

تور زمستان ۹۸ ایتالیا (۴ شب میلان-۲۰ دی)

  مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با ۳ماه اعتبار از اتمام ویزا دو قطعه عکس ۳*۴ اصل شناسنامه اصل مدارک شغلی گواهی اشتغال به تحصیل برای دانش آموزان و دانشجویان اصل سند مالکیت بنام مسافر گواهی تمکن(حداقل ۵۰ میلیون تومان برای هر نفر) به زبان انگلیسی گردش ۳ ماهه به زبان انگلیسی با مهر […]

ادامه مطلب