شـرکت خدمـات مسـافرت هوایـی و جهانگردی پرسیاسـفر دفترنمایندگی مجموعـه بزرگ آدینـه تـراول ایتالیـا در تهـران است.سال شروع بکار پرسیا سفر از 1386 بـا دریافـت مجـوز از سـازمان هواپیمایـی کشـوری و بیـن المللـی IATA و سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری بوده است.

فعالیت پرسیا سفر در زمینـه فـروش بلیط کلیـه شـرکتهای هواپیمایـی داخلـی و بیـن المللـی و برگـزاری تورهـای خروجـی به اروپـا و همچنین تورهـای ورودی بـه ایـران می باشد.

پرسیا سفردر صنعـت گردشـگری بـا ابعـاد ملـی و بیـن المللـی بعنـوان یکـی از بزرگتریـن شـرکتهای ایرانـی فعـال در امرصنعـت توریسـم بوده و بـا توجـه بـه پتانسـیل هـای موجـود ایـن مجموعـه توانسـته اسـت سـهم بسـزائی در ایـن صنعـت بـه خـود اختصاص دهـد.

شـركت خدمـات مسـافرتى آدينـه تـراول در سـال 1994 در شـهر ميـان (ايتاليـا ) افتتـاح گردید.آدینه تراول فعاليت تخصصـى خـود را، ورود گردشـگر بـه ايـران قرارداده و تاکنـون بـا حضـور در نمايشـگاه هـاى مهـم توفیقات زیادی در بازاریابی و شناسایی ایران داشته است.

همچنين از سـال 2004 بـه عنـوان نماينـده رسـمى هواپيــمايى جمهـورى اسـامى ( همـا ) و از سـال 2007 بـه عنـوان دفتــر اطـاع رسـانى گردشـگرى ايـران در ايتاليا انتخاب شـد. شـركت خدمات مسـافرتى آدينـه تـراول بـا مديريـت جنـاب آقـای عبـاس داودى توانسـته صد درصـد رضايت مسـافران خـود را جلـب كـرده کـه ایـن افتخـار و سـرمايه بسیار گرانبهـا را مرهـون زحمـات و تـلاش مديريـت و تیم مجـرب و متخصـص خـود مـي دانـد.

خدمات پرسیاسفر

اجرای تورهای انفرادی و گروهی گردشگری

 اجرای تورهای نمایشگاهی و تجاری ( ترانسفر ، مترجم ، غرفه سازی و دیگر خدمات مربوطه )

اجرای کنفرانس ها و سمینارهای علمی و تخصصی در سراسر دنیا

اجرای تورهای انفرادی و گروهی ورزشی و تخصصی

اجرای تورهای کشتی کروز در مسیرهای اروپا، آسیا و آفریقا

رزرو و صدور کلیه بلیط ایرالین های داخلی و بین المللی با نازلترین قیمت

 ترانسفر فرودگاهی در ایران و اروپا

 صدور گواهینامه رانندگی بین المللی

 درخواست و صدور ویزای ایران برای میهمانان خارجی

اخذ ویـزای کشـورها

اجرای تورهای ایرانگردی انفرادی و گروهی

راهنما و مترجم در ایران، ژاپن و اروپا

اجاره انواع خودروهای سبک و سنگین در ایران و اروپا

 رزرواسیون هتل در ایران و سراسر دنیا با کمترین قیمت

خدمات وکالتی وحقوقی در اروپا

 حمل و نقل بار هوایی از اروپا به ایران و بلعکس (CARGO)

 (CIP ) رزرواسیون تشریفـات ویـژه

صدور بیـمه نامه مسافرتی

اجاره خانه های کوتاه مدت در میلان

رزرو و صدور بلیط داخلی و بین المللی

پرسـیا سـفر بـا مجـوز صـدور بلیـط از سـازمان هواپیمایـی کشـوری و یاتـا ( IATA) ،  و نمایندگـی هـای متعـدد خـود در اروپـا ، قابلیـت ارائـه خدمـات رزرو و صـدور بلیـط هـای انفـرادی و گروهـی در تمام دنیا را داراســت.

آدینه تراول دارای 6 شعبه در شهر های میلان، رم،پاریس، برلین، فرانکفورت  و تهران (پرسیاسفر) می باشد.

برگزاری تورهای نمایشگاهی ،تفریحی و تخصصی تورهای خروجی

این شرکت با امکانات و امتیازات منحصر به فرد خود از جمله:

** شعبات متعدد در اروپا

 ** VIPسفارت ایتالیا

 ** حضور بی واسطه در بازارهای جهانی

 ** شناخت کافی از بازارهای هدف و همکاری کارشناسان خبره و با تجربه در این زمینه

 ** تورگردان و راهنماهای حرفه ای مسلط به تور و زبان

 ** رزرو وصدور انواع بلیط خارجی و داخلی کشورها

** رزرو هتل در سراسر دنیا

** پیش خرید ورودیه های مورد بازدید

 ** CIP و ترانسفرهای فرودگاهی

پرسیا سفر خدمات تورهای خروجی خود را با هدف بکارگیری از این امکانات در راستای توسعه صنعت گردشگری، تسهیل صادرات کاال ، خدمـات فنی مهندسـی و انتقال دانـش و تکنولوژی درقالب موارد ذیل در اقصی نقـاط دنیا برگزار می کند.

انواع تورهای اجرایی توسط آژانس مسافرتی پرسیا سفر عبارتند از :

– تورهای تفریحی و گردشگری

 – تورهای نمایشگاهی، همایش ها و رویدادهای خارجی

 – تورهای تخصصی

 – تورهای آموزشی

 – تورهای ورزشی

 – کنفرانس های علمی و آموزشی

 – اعزام هیئت های تجاری

خدمات تور :

تورهای برگزار شده توسط آژانس پرسیا سفر دارای خدمات زیر هستند:

اخذ ویزا شنگن

 صدور بیمه نامه مسافرتی

 بلیط رفت و برگشت و داخلی اروپا

 ترانسفر فرودگاهی

اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه

 راهنمای فارسی زبان

 هزینه کلیه ورودیه اماکن توریستی طبـق برنامه سفر

 گشت های روزانه

مجری تورهای کشتی کروز:

سفر با کشتی کروز از لحاظ هزینه میتواند مقرون به صرفه تر از سفر زمینی بین شهرها باشد، و همچنین صرفه جویی درهزینه جابجایی و زمان در این سفرها نیز یکی از محاسن این سفرها میباشد.

 در تور های کشتی کروزنیاز به رزرو هتل در شهرهای گوناگون و جابجایی زمینی یا هوایی بین شهرها در این نوع سفر حذف میشود .

 کشتی محل سکونت دائمی شما در تمام شهرها میباشد ، گوئی هتل سیاری است که به همراه شما در طول سفر جابجا میشود.

 بدین ترتیب شما یکبار در روز اول Check in کرده و در روز پایانی out Check میکنید و از هتلتان که در واقع کشتی است خارج میشوید.

 همچنین در سفر با کشتی کروز شما برنامه منظمی دارید که از قبل در کشتی و شهرها برای شما برنامه ریزی شده و میتوانید از تک تک لحظات سفر خود به خوبی استفاده کنید.

در مسافرت با این کشتی ها ضمن دیدن شهرهای مختلف در طول سفر، شما میتوانید از امکانات و برنامه های تمام نشدنی داخل این کشتی ها لذت کافی را ببرید.

مدارک:

 اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار از زمان خروج  

 دو قطعه عکس 3×4 جدید و زمینه سفید

 اصل وترجمه: شناسنامه ، مدارک شغلی ،گواهی تحصیلی برای دانش آموزان ، سند مالکیت بنام مسافر

 پرینت بانکی (لاتین) با مانده حداقل 50 میلیون تومان(برای هر نفر) با گردش سه ماه آخر با مهر و امضای بانک

 مشخصات فردی هر نفر ضمانت نامه بانکی (حداقل40 میلیون تومان)

 **برای کودکان زیر 18سال که با یکی از والدین مسافرت میکنند به رضایتنامه محضری نیاز است .

 نکته1 :

افزایش ناگهانی مانده حساب به هیچ عنوان مورد قبول سفارتخانه نمی باشد.

نکته2 :

در صورت سفر نکردن یکی از والدین (پدر یا مادر ) برای فرزندان زیر 18 سال رضایت نامه محضری سفر با ترجمه رسمی احتیاج می باشد (ترجمه به زبان انگلیسی با تایید وزارت دادگستری و امور خارجه( جهت حفظ حقوق آژانس های محترم کلیه واچر های این شرکت با آرم و نام آدینه تراول میالن (دفتر مرکزی) صادرمیگردد

 مسئولیت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار پاسپورت به عهده مسافرین محترم می باشد.

تورهای ورودی:

از سـال 1994 در میـان فعالیـت خـود را در زمینـه برگـزاری تـور بـه ایـران آغـاز کـرد و بـا شـرکت در نمایشـگاه هـای بیـن المللـی و میـدان هـای جهانـی گردشـگری اقـدام بـه تبلیـغ و معرفـی جاذبـه هــای توریســتی کشــور عزیزمــان ایــران نمــود. و بــا برگــزاری تورهــای ورودی بــه ایــران یکــی از اولیـن و بزرگتریـن شـرکت هـای برگـزار کننـده تـور ورودی بـه شـمار مـی رود.

چرا پرسیا سفر انتخاب خوبی است؟

پرسیاسفر مجری مستقیم تور است، به همین دلیل شما هزینه ای به آژانس واسطه پرداخت نمیکنید. همچنیـن بـا کادری بـا تجربـه و متخصـص بـا ارائـه قـرارداد تـور شـفاف و بـدون ابهـام همـواره پیشــتاز مشــتری مــداری و ارائــه خدمــات خالصانــه و صادقانــه بــوده و هســت.

ایـن شـرکت بـا نماینـدگان و شـعبات ثابـت چندیـن سـاله در اروپـا بـه جزئیـات یـک سـفر خـوب آگاه بــوده و تمــام مشــکالت و دشــواری هــای یــک تــور را بررســی و برطــرف کــرده تــا بــرای مسـافران گرانقـدر خـود برنامـه سـفر دقیـق، مفـرح و پـر از خاطـرات بیـاد ماندنـی ایجـاد کنـد.

در تورهـای پرسیاسـفر هزینـه هـای پرداختـی مسـافر جهـت خدمات واقعـی و کامـل عینن طبق قـرارداد مـی باشـد و هیـچ گونـه هزینـه اضافـی در حیـن سـفر بابـت خدمـات قابـل ارائـه یـاد شـده در قـرارداد دریافـت نمـی شـود و تنهـا هزینـه وعـده هـای ناهـار و شـام بـه عهـده مسـافر می باشـد.

در سفر با راهنمای مسلط و مقیم با دسترسی مستقیم به امکانات گردشگری در خدمت شما هستیم.

نمایندگی ها:

نمایندگی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(ایران ایر) در کشور آلمان و ایتالیا

نمایندگی کانون جهانگردی و اتومبیل رانی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا

نمایندگی بار هوایی ایران ایر(Cargo) در ایتالیا

دفتر مرکز اطلاع رسانی گردشگری ایران در ایتالیا

گواهینامه و تاییدیه ها:

عضویت ها

عضو جامعه تورگردانان کشور

عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران و تهران

سوابق :

شـرکت خدمـات مسـافرت هوایـی وجهانگـردی پرسیاسـفر از بـدو تاسـیس در زمینـه فـروش بلیـط پـرواز کلیـه ایرالیـن هـای داخلـی و بیـن المللـی، تورهـای تفریحـی، تجـاری، نمایشـگاهی، ورزشـی، کشـتی کـروز و تخصصـی فعالیـت مـی نمایـد،

لـذا چنـد نمونـه از کارهـای انجـام شـده ایـن شـرکت بـه شـرح زیـر مـی باشـد.

اجرای کلیه امور غرفه سازی برای نمایشگاه گردشگری ایران در میلان ایتالیا    BIT

اجرای کلیه امور غرفه سازی برای نمایشگاه گردشگری ایران در پاریس فرانسه RESA TOP

اجرای کلیه امور غرفه سازی برای نمایشگاه گردشگری ایران در مادرید اسپانیا FITUR

اجرای کلیه امور غرفه سازی برای نمایشگاه گردشگری ایران در برلین آلمان ITB

مجری تورهای EXPO 2015 میلان

 حضور در نمایشگاه ریمینی ایتالیا

حضور در نمایشگاه وین اتریش

 حضور در نمایشگاه اوترخت هلند

اجرای تور تخصصی و همایشی برای شرکت روغن موتور کاسترول در شهر ریمینی ایتالیا

اجرای تور تخصصی برای شرکت روغن موتور کاسترول و بازدید از کارخانه فراری

اجرای تور کشتی کروز برای شرکت روغن موتور کاسترول

اجرای تور تفریحی همایشی برای شرکت روغن موتور کاسترول در مکزیک

اجرای تور تفریحی، همایشی و تخصصی برای شرکت فومن شیمی

اجرای تورهای خروجی به اروپای غربی، ساالنه بیش از 1500 نفر

 اجرای تورهای ورودی به ایران از اروپای غربی ساالنه بیش از 3000 نفر

اجرای تورهای ورودی اسلام شناسی از اروپا

 اجرای تورهای اینفو مدیران ارشد شرکتهای توریستی اروپا در ایران

برگزاری همایش اتاق بازرگانی ایتالیا ایران در هتل استقلال

برگزاری همایش تجاری برای اتاق بازرگانی در هتل اسپیناس خلیج فارس

برگزاری تورهای ورزشی در پیست اسکی شمشک

برگزاری همایشهای گوناگون در ایتالیا، فرانسه، آلمان و سوئیس

برگزاری همایشهای گوناگون در تهران، شیراز و اصفهان

مجوزها:

مجوز بند (الف) ( صدور بلیط انواع شرکت های حمل و نقل هوایی داخلی)

مجوز یاتا (IATA) (صدور بلیط انواع شرکت های جمل و نقل هوایی بین امللی)

مجوز بند (ب) (برگزاری انواع تور ، رزرو هتل، و دیگر خدمات مسافرتی…)

مجوز صدور بیمه مسافرتی

مجوز بار هوایی(ارگو) تهران و ایتالیا

مجوز صدور ویزای ایران

مجوز صدور گواهینامه بین المللی

برخی از مشتریان ما:

Leave a Comment

Your email address will not be published. All fields are required.